Les Acteurs principaux

Motoki Mashiro
Daigo Kobayashi
Yamazaki Tsutomu
Sasaki Shouei
Hirosue Ryoko
Mika Kobayashi
Yoshiyki Kazuko
Tsuyako Yamashita

Et aussi

Réalisateur, scénariste, compositeur de Departures